Category Archives: HelpDesk

CIOP Ster – odzyskanie hasła

Jeżeli ktoś używa programu CIOP Ster do zarządzania BHP w firmie i “niechcąco” zapomniał hasła do konta admin to ma mały problem. Mały bo niewiele potrzeba, żeby to naprawić. Najważniejszą sprawą jest znajomość dowolnego innego hasła w systemie. Należy dodatkowo ściągnąć jakąś przeglądarkę plików Interbase, na przykład Database Viewer-Editor 7.2.0661. Jest to program Shareware ale można na nim pracować 30 dni. Uruchamiamy program, otwieramy plik *.gdb. Otwieramy tablicę “APRAWADOSTEPU” i kopiujemy zahaszowane hasło innego użytkownika w pole hasła użytkownika “admin“.

Zamykamy bazę i po kłopocie.

Problem jest do rozwiązania w wersji Ster66.

Pamiętaj tylko, aby baza w danym czasie nie była używana.

Windows – dowolny program jako serwis

Czasem istnieje potrzeba, aby zwykły program działał jako serwis w systemie Windows. Potrzebny będzie do tego Windows Resource Kit, który zawiera dwa programy:

 • Instsrv.exe – Instalator serwisów
 • Srvany.exe – Aplikacja uruchamiająca programy jako serwisy

W drugiej kolejności uruchamiamy Instsrv.exe z następująca składnią:

ścieżka1\Instsrv.exe NazwaSerwisu ścieżka2\Srvany.exe

gdzie:

 • ścieżka1 – to ścieżka dostępu do pliku instsrv.exe
 • NazwaSerwisu – Dowolna nazwa identyfikująca nowy serwis
 • ścieżka2 – ścieżka dostępu do pliku srvany.exe (Ja kopiuję ten plik tam gdzie znajduje się właściwy program będący naszym serwisem)

Po poprawnym zainstalowaniu usługi przechodzimy do rejestu i szukamy naszego serwisu w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NazwaSerwisu

Pod naszym serwisem dodajemy nowy klucz o nazwie:

Parameters

!!!Uwaga!!! Microsoft podaje polską nazwę Parametry – jest ona błędna.

A w tym kluczu dodajemy ciąg REG_SZ o nazwie:

Application

i wartości:

ścieżka do aplikacji\plikWykonywalny.exe

Jak to działa? Właściwie jako serwis uruchamia się program srvany.exe, następnie odczytuje on z właściwego klucza rejestru ścieżkę i nazwę programu do uruchomienia. Uruchamia go jednak w specyficzny sposób, bez pokazywania okien i bez możliwości interakcji z użytkownikiem.

Informacje zaczerpnięte zostały ze strony Microsoft.

Płatnik 6.04.001A – Problem z wyliczeniem składki rentowej

Problem z wyliczeniem składki rentowej mimo poprawnie zainstalowanej wersji Płatnika występuje głównie w instalacjach wielostanowiskowych. Dlaczego? A to dlatego, że do jednej bazy łączą się dwie wersje Płatnika, zarówno stara 6.04.001, jak i nowa 6.04.001A. Podczas pierwszego zainstalowania wersji 6.04.001A zostają dokonane stosowne zmiany w bazie danych, teraz jeżeli podłączysz się starą wersją, program Płatnika nie zna tych zmian i zmienia niektóre dane tak, żeby pracowały w wersji poprzedniej. Podczas instalowania nowej wersji na jakimś stanowisku instalator widzi, że baza jest już w nowej wersji i nie dokonuje żadnych zmian. Jednak jeden parametr jest ze starej wersji, co nie zostaje zmienione. żeby wszystko działało prawidłowo należy BEZWZGLĘDNIE zainstalować nowa wersję Płatnika na WSZYSTKICH komputerach. Następnie należy dokonać stosownej zmiany w bazie.

Trzeba to zrobić bezpośrednio w bazie danych (w obu typach baz robi się to tak samo).
zamknąć Płatnika 6.04.001A

 • otworzyć bazę danych
 • otworzyć tablice PARAM_KONF
 • w tablicy przejść do wpisu WersjaParamWyl
 • w tym wierszu należy zmienić wartość w polu WARTOSC3 na liczbę o 1 mniejszą niż ta która jest wpisana (jest 9 zmieniamy na 8)
 • zapisać zmiany w bazie
 • po ponownym uruchomieniu Płatnika wszystko powinno być OK. Program ponownie uporządkuje wpisy dotyczące parametrów.

YDP Słownik Collins – blokowanie podwójnego kliknięcia

Jeżeli w Słowniku Collinsa denerwuje Cię, że słownik uaktywnia się po podwójnym kliknięciu na jakieś słowo w przeglądarce, po prostu wyłącz to.

hm…. tylko jak, bo nie ma tej opcji we wszystkich wersjach.

Należy zmienić wartość:

Enable 

w kluczu rejestru:

 HKEY_CURRENT_USER\Software\YDP\YdpDict\CtrlC.

Oracle dla KS-PPS

Podczas instalacji bazy Oracle Database XE pod Linuxem przeczytaj najpierw artykuł z poniższego linku.

http://www.oracle.com/technology/tech/linux/install/xe-on-kubuntu.html

Ułatwi Ci znacznie jej instalacje i konfiguracje.

Najważniejszą rzeczą przy instalowaniu Oracle jest albo wcześniejsze utworzenie odpowiednio dużej partycji SWAP albo dołożeniu pliku swap w trakcie jej instalacji.

Pokrywające się częściowo informacje znajdują się też na stronie DebianHelp oraz debian-administration.

Kopiowanie plików z grupy podkatalogów

Jeżeli składujesz pliki w taki sposób:

DRIVE:\rok\miesiac\dzien\klient i musisz skopiować wszystkie pliki jednego klienta to możesz zrobić to następującymi poleceniami:

dir /s/b | find /i “\klient\” > c:\wynik.txt

Powyższe zapisuje do pliku pełne ścieżki do plików, które zawierają w nazwę ciąg znaków “\klient\”

następnie wykonaj polecenie:

for /F %i in (c:\wynik.txt) do copy “%i” c:\pliki\*.*

które kopiuje pliki opsane w wynik.txt do folderu c:\pliki.

Należy pamiętać, że nazwy plików w tym przypadku nie powinny siępowtarzać, gdyż pojawi się zapytanie o ich nadpisanie.

Jest to taka robocza wersja i jeżeli będzie potrzeba częstszego używania takiej procedury to można ubrać to w jakiś mundurek. Znaczy się wkleić do pliku skryptowego, gdzie plik tymczasowy umieścimy w %TMP%”, a nazwę szukanego klienta będziemy mogli podać jako parametr wywołania %1.

UWAGA!!! Po wklejeniu polecenia do linii komend, popraw cudzysłowy na prawidłowe.

Zmiana nazwy komputera

Żeby z linii poleceń zmienić nazwę komputera w domenie należy posłuzyć się poleceniem netdom.exe.

Znajduje się ono w paczce Windows XP Support Tools, znajduje się on w folderze: Support\Tools na CD-ROMie instalacyjnym systemu.

Składnia polecenia jest następująca:

netdom renamecomputer komputer /newname: nowa_nazwa_komputera /userd: nazwa_domeny \ administrator_id /passwordd:* /usero: admin_lokalny /passwordo:* /reboot: liczba sekund do automatycznego ponownego uruchomienia

Opis parametrów wiersza polecenia:

 • komputer – bieżąca nazwa komputera.
 • nowa_nazwa_komputera – nazwa, która zostanie przypisana do komputera.
 • nazwa_domeny \ administrator_id – nazwa domeny w systemie NetBIOS i identyfikator (ID) konta użytkownika z prawami administratora na komputerze, który który jest obiektem w tej domenie.
 • admin_lokalny – użytkownik, który ma lokalne uprawnienia administracyjne; może to być to samo konto, które podano jako parametr /userd:
 • Znak gwiazdki (*) jest wartością związaną z parametrami /passwordd: i /passwordo: i oznacza, że w czasie wprowadzania hasło będzie wyświetlane ukrytymi znakami.
 • liczba sekund do automatycznego ponownego uruchomienia – czas, po którym komputer zostanie ponownie uruchomiony po zmianie nazwy. Jeśli ten parametr nie zostanie podany, trzeba będzie ręcznie ponownie uruchomić komputer.

Przukład:

netdom renamecomputer mojamaszyna /newname:twojamaszyna /userD:mojadomena\administrator /passwordd:* /usero:administrator /passwordo:* /reboot:60

Jeżeli nie chcesz, żeby pojawiał sie ten komunikat:
This operation will rename the computer „mojamaszyna” to „twojamaszyna”. Certain services, such as certification authority, rely on a fixed computer name. If any services of this type are running on „mojamaszyna”, a computer name change would have an adverse impact.

uzyj przełącznika /force.

Informacja uzyskana ze strony: http://support.microsoft.com/kb/298593

Taskkill.exe

Jeżeli chcesz “zabić” proces lub zadanie to obecnie możesz użyć do tego polecenia Taskkill.exe

Poniżej jego składnia:

Składnia

taskkill [/s komputer [/u domena]\nazwa_użytkownika [/p hasło]]] {[/fi filtr [/fi filtr [ … ]]] [{/pid identyfikator_procesu | /im nazwa_obrazu}] | /pid identyfikator_procesu | /im nazwa_obrazu} [/f] [/t]

Parametry

/s komputer

Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.

/u domena\nazwa_użytkownika

Wykonuje polecenie, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr nazwa_użytkownika lub domena\nazwa_użytkownika. Parametr /u można określić tylko w przypadku, gdy określono parametr /s. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wydającego polecenie.

/p hasło

Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.

/fi filtr

Określa typy procesów, które należy dołączyć do listy procesów lub wykluczyć z listy procesów przeznaczonych do zakończenia. Można określić kilka filtrów. Symbolu wieloznacznego (*) można używać do określania wszystkich nazw zadań lub obrazów. Następujące nazwy filtrów, operatory i wartości są prawidłowe:

 

/pid identyfikator_procesu

Określa identyfikator procesu, który ma być zakończony.

/im nazwa_obrazu

Określa nazwę obrazu procesu, który ma być zakończony. Symbolu wieloznacznego (*) można używać do określania wszystkich nazw obrazów.

/f

Określa, że można wymuszać zakończenie procesów. Ten parametr jest ignorowany w przypadku procesów zdalnych. Zakończenie jest wymuszane w przypadku wszystkich procesów zdalnych.

/t

Kończy określony proces i ewentualne procesy podrzędne uruchomione przez ten proces.

/?

Informacje dotyczące używania polecenia.

Spostrzeżenia
Filtry „WindowTitle” i „Status” nie są obsługiwane, jeśli jest określony zdalny system.
Symbol wieloznaczny (*) jest akceptowany tylko wówczas, gdy jest określany razem z filtrami.
Zakończenie procesów zdalnych jest zawsze wymuszane, niezależnie od tego, czy określono parametr /f.
Podanie nazwy komputera dla filtru HOSTNAME powoduje zamknięcie systemu i zatrzymanie wszystkich procesów.
Polecenia tasklist można używać do ustalenia identyfikatora (PID) procesu, który ma być zakończony.
Polecenie taskkill zastępuje narzędzie kill.
Przykłady

Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia taskkill:

taskkill /pid 1230 /pid 1241 /pid 1253

taskkill /f /fi “USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM” /im notepad.exe

taskkill /s główny_serwer /f /im notepad.exe

taskkill /s główny_serwer /u domena_główna\hiropln /p h@słO23 /fi “IMAGENAME eq note*” /im *

taskkill /s główny_serwer /u domena_główna\hiropln /fi “USERNAME ne NT*” /im *

taskkill /pid 2134 /t /fi “username eq administrator”

taskkill /f /fi “PID ge 1000” /im *

Informacja pobarana ze strony: Microsoft Taskkill