Taskkill.exe

Jeżeli chcesz “zabić” proces lub zadanie to obecnie możesz użyć do tego polecenia Taskkill.exe

Poniżej jego składnia:

Składnia

taskkill [/s komputer [/u domena]\nazwa_użytkownika [/p hasło]]] {[/fi filtr [/fi filtr [ … ]]] [{/pid identyfikator_procesu | /im nazwa_obrazu}] | /pid identyfikator_procesu | /im nazwa_obrazu} [/f] [/t]

Parametry

/s komputer

Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.

/u domena\nazwa_użytkownika

Wykonuje polecenie, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr nazwa_użytkownika lub domena\nazwa_użytkownika. Parametr /u można określić tylko w przypadku, gdy określono parametr /s. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wydającego polecenie.

/p hasło

Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.

/fi filtr

Określa typy procesów, które należy dołączyć do listy procesów lub wykluczyć z listy procesów przeznaczonych do zakończenia. Można określić kilka filtrów. Symbolu wieloznacznego (*) można używać do określania wszystkich nazw zadań lub obrazów. Następujące nazwy filtrów, operatory i wartości są prawidłowe:

 

/pid identyfikator_procesu

Określa identyfikator procesu, który ma być zakończony.

/im nazwa_obrazu

Określa nazwę obrazu procesu, który ma być zakończony. Symbolu wieloznacznego (*) można używać do określania wszystkich nazw obrazów.

/f

Określa, że można wymuszać zakończenie procesów. Ten parametr jest ignorowany w przypadku procesów zdalnych. Zakończenie jest wymuszane w przypadku wszystkich procesów zdalnych.

/t

Kończy określony proces i ewentualne procesy podrzędne uruchomione przez ten proces.

/?

Informacje dotyczące używania polecenia.

Spostrzeżenia
Filtry „WindowTitle” i „Status” nie są obsługiwane, jeśli jest określony zdalny system.
Symbol wieloznaczny (*) jest akceptowany tylko wówczas, gdy jest określany razem z filtrami.
Zakończenie procesów zdalnych jest zawsze wymuszane, niezależnie od tego, czy określono parametr /f.
Podanie nazwy komputera dla filtru HOSTNAME powoduje zamknięcie systemu i zatrzymanie wszystkich procesów.
Polecenia tasklist można używać do ustalenia identyfikatora (PID) procesu, który ma być zakończony.
Polecenie taskkill zastępuje narzędzie kill.
Przykłady

Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia taskkill:

taskkill /pid 1230 /pid 1241 /pid 1253

taskkill /f /fi “USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM” /im notepad.exe

taskkill /s główny_serwer /f /im notepad.exe

taskkill /s główny_serwer /u domena_główna\hiropln /p h@słO23 /fi “IMAGENAME eq note*” /im *

taskkill /s główny_serwer /u domena_główna\hiropln /fi “USERNAME ne NT*” /im *

taskkill /pid 2134 /t /fi “username eq administrator”

taskkill /f /fi “PID ge 1000” /im *

Informacja pobarana ze strony: Microsoft Taskkill