Tag Archives: Lotus Notes

Lotus Notes – kill all LN processes

Jeżeli program Lotus Notes zawiesi się w trakcie swej pracy, to zwykle nie pozwala na powtórne jego uruchomienie aż do kolejnego przelogowania użytkownika.
Problemem jest to, że działają inne procesy lotusowe. Rozwiązaniem jest ubicie wszystkich procesów, a mogą być różne, które mają wspólną ścieżkę uruchomienia: właściwość ExecutablePath procesu.
Poniżej prezentuję skrypt VBS, jedynie zmodyfikowany przeze mnie.
Po uruchomieniu pojawia się okno, w którym określamy maszynę. Jeżeli jest to lokalna maszyna, wystarczy wpisać znak kropki “.”.
Można także użyć adresu IP.
' ProcessKillRemote.vbs
' Sample VBScript kill process
' Author Guy Thomas http://computerperformance.co.uk/
' Modified by Ogre2000
' Version 1.0 - March 2011
' ------------------------ -------------------------------'
Option Explicit
Dim objWMIService, objProcess, colProcess
Dim strComputer, strProcessPath, strInput, strProcessList
'strProcessPath = "'C:\\winap\\ghost11\\%'"
strProcessPath = "'C:\\Program Files\\lotus\\notes\\%'"
' Input Box to get name of machine to run the process
Do
strComputer = (InputBox(" Podaj nazwę komputera" & vbCr & "Dla lokalnego komputera wpisz znak kropki .",_
"Computer Name"))
If strComputer <> "" Then
strInput = True
End if
Loop until strInput = True
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcess = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process Where ExecutablePath Like " & strProcessPath)
For Each objProcess in colProcess
objProcess.Terminate()
strProcessList = strProcessList & objProcess.Name & vbCr
Next
WSCript.Echo "You killed: " & strProcessList _
& " on " & strComputer
WScript.Quit
' End of WMI Example of a Kill Process

Gotowy skrypt do ściągnięcia tutaj: KillLotusNotes

This database is currently being used by someone else.

Jeżeli w trakcie pracy z Lotus Notes pojawi się błąd:

“This database is currently being used by someone else. In order to share a Notes database, all users must use a Notes Server instead of a File Server.”

To na 100% baza danych jest zablokowana przez dwa procesy.

Bywa, że jest to program do backupu, ale zdarza się, że blokuje ją serwis odpowiedzialny za HTTP.
Należy w tym przypadku w konsoli serwera Lotus Notes wykonać polecenia:

TELL HTTP QUIT

a po chwili:

LOAD HTTP

Teraz powinno już wszystko działać.

PS. Jeżeli po awarii serwera Lotus Notes, serwer zacznie sprawdzać wszystkie bazy to nie uruchamiaj ręcznie polecenia “load fixup” lub innego blokującego bazę, nie powinien próbować korzystać w tym czasie z Webmaila itp. Serwer w zasadzie blokuje plik i nie pozwala na jego wykorzystanie przez inny proces ale “cuda” zawsze się zdarzają.

Podstawowa zasada: Użytkownik MUSI “odstać” swoje.