VMWare ESX 4 – włączenie SSH Root Login

Korzystając z programu Veeam FastSCP dobrym pomysłem jest włączenie na serwerze VMWare opcji: PermitRootLogin z “no” na “yes”.

Pozwala to na bezpośredni dostęp do systemu plików hosta, a co za tym idzie szybszy transfer plików.
Należy zalogować się na konsoli serwera ESX i wykonać poniższe polecenie: (każda nowa linijka zaczyna się znakiem “>” – należy go pominąć przy wpisywaniu)

> mv /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.orig
> cat /etc/ssh/sshd_config.orig | sed ‘s/PermitRootLogin no/PermitRootLogin yes/g’ > /etc/ssh/sshd_config
> service sshd restart

Po poprawnym wykonaniu pleceń transfer można dokonać bezpośrenio przez Hosta ESX. Pozwala to zwięksyzć transfer nawet dwukrotnie.

Zasób Storage znajduje się w katalogu: /vmfs/volumes