Category Archives: Commandline

Raport z ActiveDirectory

Jeżeli chcesz zrobić raport z ActiveDirectory z wybranymi użytkownikami użyj następujących poleceń

dsquery user OU=GAR,DC=EU,DC=AVONET,DC=NET -limit 0| dsget user -dn -samid –
empid -fn -ln -display -email -disabled > c:\wynik.txt

Powyższe polecenie składa się z trzech części.

1. polecenie dsquery.exe – służy do wybrania interesujących nas obiektów z AD.

2. polecenie dsget.exe – na podstawie zwracanych danych z dsquery wyrzuca nam interesujące nas pola danego obiektu AD

3. przekierowanie wyjścia >c:\folder\wynik.txt – powoduje przekierowanie wyników do pliku tekstowego.

Opis poleceń:

mpc2mp3 – konwersja z mpc do mp3

Kupiłeś, otrzymałeś, ściągnąłeś pliki audio z rozszerzeniem MPC? Masz mały problem, przynajmniej ja miałem, bo mój odtwarzacz nie gra MPC.

Postanowiłem coś znaleźć w Internecie. Niby coś jest ale marnie mi to działało. W zasadzie nie działało bo pomimo podania prawidłowych ścieżek do programów kodujących – nie szło.

Napisałem mały skrypcik mpc2mp3_convert pod cmd.exe, który:

 1. Korzysta z dwóch zewnętrznych programów:
 2. konwertuje wszystkie pliki w folderze i podfolderach,
 3. nazwę pliku uznaje jako nazwę utworu i zapisuje to w ID3TAG, jeśli ma być inaczej to zmień to w opcjach w pliku mpc2mp3_convert.
 4. konwersję wykonuje w jednej linijce,
 5. nie kasuje pliku mpc, kasuje natomiast pośredni plik wav

Skopiuj i rozpakuj pliki do odpowiednich dowolnych folderów, w skrypcie zmień ścieżki na prawidłowe.  (Edycję pliku możesz zrobić w Notepad \ Notatniku) Zmień parametry konwerterów jeśli to wymagane. (Według uznania i własnej wiedzye) Sam skrypt najlepiej skopuj do folderu zawartego w zmiennej PATH, może być do c:\Windows\System32. Tak, żeby mógł być uruchamiany bez podawania bezwzględnej ścieżki.

Na temat zmiennych środowiskowych nie będę się rozpisywał, bo to podstawy – poszukaj w Internecie.

Teraz uruchom cmd.exe (Menu start, Uruchom, cmd.exe, OK), przejdź do folderu w którym masz pliki mpc (CD F:\FolderZMpc) i wpisz nazwę skryptu, domyślnie: MPC2mp3_convert.

Polecam!

[Edit: 20090916 – uzupełnianie nieścisłości]

Devcon.exe – menadżer urządzeń z linii poleceń

Do zarządzania urządzeniami w systemie Windows wcale nie musisz używać devmgmt.msc, lepiej czasem użyć polecenia linii komend devcon.exe.

Do ściągnięcia tutaj:

http://support.microsoft.com/kb/311272

http://download.microsoft.com/download/1/1/f/11f7dd10-272d-4cd2-896f-9ce67f3e0240/devcon.exe

Pomoc konsoli urządzenia:
devcon.exe [-r] [-m:\<komputer>] <polecenie> [<arg>…]

-r — jeśli ta opcja jest określona, po wykonaniu polecenia dokonywany jest ponowny rozruch komputera, jeśli jest to konieczne.

<komputer> – jest nazwą komputera docelowego.

<polecenie> – jest poleceniem do wykonania (zobacz poniżej).

<arg>… – jest jednym lub większą liczbą argumentów, jeśli są wymagane przez polecenie.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego polecenia, wpisz: devcon.exe help <polecenie>

 • classfilter – Umożliwia modyfikowanie filtrów klas.
 • classes – Wyświetla listę wszystkich klas Instalatorów urządzeń.
 • disable – Wyłącza urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • driverfiles – Wyświetla listę plików instalowanych dla urządzeń.
 • drivernodes – Wyświetla listę wszystkich węzłów sterowników urządzeń.
 • enable – Włącza urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • find – Znajduje urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • findall – Znajduje urządzenia, w tym również urządzenia nieobecne.
 • help – Wyświetla niniejsze informacje.
 • hwids – Wyświetla listę identyfikatorów sprzętu urządzeń.
 • install -Ręcznie instaluje urządzenie.
 • listclass – Wyświetla listę urządzeń dla klasy Instalatora.
 • reboot – Wykonuje rozruch komputera lokalnego.
 • remove – Usuwa urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • rescan – Skanuje system w poszukiwaniu nowego sprzętu.
 • resources – Wyświetla listę zasobów sprzętu urządzeń.
 • restart – Uruchamia ponownie urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • stack – Wyświetla oczekiwany stos sterowników urządzeń.
 • status – Wyświetla stan uruchomienia urządzeń.
 • update – Ręcznie aktualizuje urządzenie.
 • UpdateNI – Ręcznie aktualizuje urządzenie bez monitowania użytkownika.
 • SetHwID – Dodaje, usuwa i zmienia kolejność identyfikatorów sprzętu urządzeń wyliczonych w katalogu głównym.

Kilka przykładów:

Wyłączenie portu LPT1:
devcon disable *PNP0401

Dodatkowe informacje:

 • Użyj gwiazdki “*” – zastępuje dowoną ilośc znaków
 • Użyj at “@” – oznacza, że za tym znakiem pojawi siw identyfikator wystąpienia urządzenia. Pozwala to na bezproblemowe stosowanie znaków “&, \” w linii poleceń.
 • W celu poznania identyfikatora urządzenia, przejdź do menadżera urządzeń, znajdź interesujące Cię urządzenie, wybierz jego właściwości i w zakładce “Szczegóły” pokaże sie “Identyfikator wystąpienia urządzenia”. Jeżeli nie pojawi się od razu, wybierz go z menu.

Kopiowanie plików z grupy podkatalogów

Jeżeli składujesz pliki w taki sposób:

DRIVE:\rok\miesiac\dzien\klient i musisz skopiować wszystkie pliki jednego klienta to możesz zrobić to następującymi poleceniami:

dir /s/b | find /i “\klient\” > c:\wynik.txt

Powyższe zapisuje do pliku pełne ścieżki do plików, które zawierają w nazwę ciąg znaków “\klient\”

następnie wykonaj polecenie:

for /F %i in (c:\wynik.txt) do copy “%i” c:\pliki\*.*

które kopiuje pliki opsane w wynik.txt do folderu c:\pliki.

Należy pamiętać, że nazwy plików w tym przypadku nie powinny siępowtarzać, gdyż pojawi się zapytanie o ich nadpisanie.

Jest to taka robocza wersja i jeżeli będzie potrzeba częstszego używania takiej procedury to można ubrać to w jakiś mundurek. Znaczy się wkleić do pliku skryptowego, gdzie plik tymczasowy umieścimy w %TMP%”, a nazwę szukanego klienta będziemy mogli podać jako parametr wywołania %1.

UWAGA!!! Po wklejeniu polecenia do linii komend, popraw cudzysłowy na prawidłowe.

Zmiana nazwy komputera

Żeby z linii poleceń zmienić nazwę komputera w domenie należy posłuzyć się poleceniem netdom.exe.

Znajduje się ono w paczce Windows XP Support Tools, znajduje się on w folderze: Support\Tools na CD-ROMie instalacyjnym systemu.

Składnia polecenia jest następująca:

netdom renamecomputer komputer /newname: nowa_nazwa_komputera /userd: nazwa_domeny \ administrator_id /passwordd:* /usero: admin_lokalny /passwordo:* /reboot: liczba sekund do automatycznego ponownego uruchomienia

Opis parametrów wiersza polecenia:

 • komputer – bieżąca nazwa komputera.
 • nowa_nazwa_komputera – nazwa, która zostanie przypisana do komputera.
 • nazwa_domeny \ administrator_id – nazwa domeny w systemie NetBIOS i identyfikator (ID) konta użytkownika z prawami administratora na komputerze, który który jest obiektem w tej domenie.
 • admin_lokalny – użytkownik, który ma lokalne uprawnienia administracyjne; może to być to samo konto, które podano jako parametr /userd:
 • Znak gwiazdki (*) jest wartością związaną z parametrami /passwordd: i /passwordo: i oznacza, że w czasie wprowadzania hasło będzie wyświetlane ukrytymi znakami.
 • liczba sekund do automatycznego ponownego uruchomienia – czas, po którym komputer zostanie ponownie uruchomiony po zmianie nazwy. Jeśli ten parametr nie zostanie podany, trzeba będzie ręcznie ponownie uruchomić komputer.

Przukład:

netdom renamecomputer mojamaszyna /newname:twojamaszyna /userD:mojadomena\administrator /passwordd:* /usero:administrator /passwordo:* /reboot:60

Jeżeli nie chcesz, żeby pojawiał sie ten komunikat:
This operation will rename the computer „mojamaszyna” to „twojamaszyna”. Certain services, such as certification authority, rely on a fixed computer name. If any services of this type are running on „mojamaszyna”, a computer name change would have an adverse impact.

uzyj przełącznika /force.

Informacja uzyskana ze strony: http://support.microsoft.com/kb/298593

Taskkill.exe

Jeżeli chcesz “zabić” proces lub zadanie to obecnie możesz użyć do tego polecenia Taskkill.exe

Poniżej jego składnia:

Składnia

taskkill [/s komputer [/u domena]\nazwa_użytkownika [/p hasło]]] {[/fi filtr [/fi filtr [ … ]]] [{/pid identyfikator_procesu | /im nazwa_obrazu}] | /pid identyfikator_procesu | /im nazwa_obrazu} [/f] [/t]

Parametry

/s komputer

Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.

/u domena\nazwa_użytkownika

Wykonuje polecenie, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr nazwa_użytkownika lub domena\nazwa_użytkownika. Parametr /u można określić tylko w przypadku, gdy określono parametr /s. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wydającego polecenie.

/p hasło

Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.

/fi filtr

Określa typy procesów, które należy dołączyć do listy procesów lub wykluczyć z listy procesów przeznaczonych do zakończenia. Można określić kilka filtrów. Symbolu wieloznacznego (*) można używać do określania wszystkich nazw zadań lub obrazów. Następujące nazwy filtrów, operatory i wartości są prawidłowe:

 

/pid identyfikator_procesu

Określa identyfikator procesu, który ma być zakończony.

/im nazwa_obrazu

Określa nazwę obrazu procesu, który ma być zakończony. Symbolu wieloznacznego (*) można używać do określania wszystkich nazw obrazów.

/f

Określa, że można wymuszać zakończenie procesów. Ten parametr jest ignorowany w przypadku procesów zdalnych. Zakończenie jest wymuszane w przypadku wszystkich procesów zdalnych.

/t

Kończy określony proces i ewentualne procesy podrzędne uruchomione przez ten proces.

/?

Informacje dotyczące używania polecenia.

Spostrzeżenia
Filtry „WindowTitle” i „Status” nie są obsługiwane, jeśli jest określony zdalny system.
Symbol wieloznaczny (*) jest akceptowany tylko wówczas, gdy jest określany razem z filtrami.
Zakończenie procesów zdalnych jest zawsze wymuszane, niezależnie od tego, czy określono parametr /f.
Podanie nazwy komputera dla filtru HOSTNAME powoduje zamknięcie systemu i zatrzymanie wszystkich procesów.
Polecenia tasklist można używać do ustalenia identyfikatora (PID) procesu, który ma być zakończony.
Polecenie taskkill zastępuje narzędzie kill.
Przykłady

Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia taskkill:

taskkill /pid 1230 /pid 1241 /pid 1253

taskkill /f /fi “USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM” /im notepad.exe

taskkill /s główny_serwer /f /im notepad.exe

taskkill /s główny_serwer /u domena_główna\hiropln /p h@słO23 /fi “IMAGENAME eq note*” /im *

taskkill /s główny_serwer /u domena_główna\hiropln /fi “USERNAME ne NT*” /im *

taskkill /pid 2134 /t /fi “username eq administrator”

taskkill /f /fi “PID ge 1000” /im *

Informacja pobarana ze strony: Microsoft Taskkill